ใบหน้าบอกวาสนาและอนาคตของผู้หญิง

ใบหน้าบอกวาสนาและอนาคตของผู้หญิง

ศาสตร์การทำนายใบหน้าที่พิจารณาลักษณะหน้าตามีหลายแบบ เช่น โหงวเฮ้งของจีน นรลักษณ์ศาสตร์ของไทย ซึ่งศาสตร์เหล่านี้สืบทอดกันมาแต่โบราณ ส่วนใหญ่ใช้ทำนายนิสัยใจคอ บุคลิกลักษณะของคน และทำนายทายทักโชคชะตา โอกาส และวาสนา เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงการดูโหงวเฮ้งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ส่วนจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้หรือไม่ ต้องอาศัยความพยายาม มานะบากบั่นเท่านั้นจึงจะประสบ

ความสำเร็จในชีวิต

ใบหน้าของผู้หญิงที่ดีจะช่วยส่งเสริมอะไร 

ลักษณะของโหงวเฮ้งที่ดีจะช่วยส่งเสริมในเรื่องหน้าที่การงาน การทำธุรกิจ การค้า การลงทุน การเงิน ตลอดจนเรื่องคู่ครอง สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต

ด้านหน้าที่การงาน หลายบริษัทนำศาสตร์การดูโหงวเฮ้งใบหน้ามาปรับใช้กับการคัดเลือกพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

ในด้านการทำธุรกิจและการค้า หลายคนเลือกหุ้นส่วนที่จะทำธุรกิจด้วยการดูโหงวเฮ้ง เพื่อคัดกรองคนโกงและหาคนที่ช่วยหนุนธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า ขณะเดียวกันยังใช้ทำนายนิสัยใจคอของผู้คนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเราและธุรกิจของเรา

ด้านคู่ครอง เพื่อดูว่าส่งเสริมหรือเกื้อหนุนกันหรือไม่ ในด้านหน้าที่การงาน การเงิน บริวาร บุตร-ธิดา ในอนาคต 

และสุดท้าย ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสามารถสะท้อนผ่านใบหน้าของคนเราได้ ดังนั้น นอกจากจะใช้คาดการณ์เรื่องของอนาคตแล้วยังบอกถึงสุขภาพของคนเราได้อีกด้วย

โหงวเฮ้งใบหน้าที่ดีพิจารณาอย่างไร 

การพิจารณาโหงวเฮ้งบนใบหน้ามีหลักการเบื้องต้นด้วยการสังเกตจากอวัยวะบนใบหน้า ได้แก่ หน้าผาก คิ้ว ตา จมูก ใบหน้าและแก้ม ริมฝีปาก คางใบหู ซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนมีความหมายที่แตกต่างกันอันสามารถสะท้อนบุคลิก ลักษณะนิสัยใจคอ และอนาคตของคน ได้ดังนี้

ผู้หญิงแต่ละคนมีโหงวเฮ้งของใบหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้

หน้าผาก บอกสติปัญหาและความฉลาด หญิงใดมีหน้าผากกว้างใหญ่มักเป็นคนสุภาพเรียบร้อย มีสติปัญญาดี ขณะที่หน้าผากเล็กแคบ มีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ มีความคิดความอ่านที่รุนแรง สำหรับหญิงที่มีหน้าผากเว้าลึกทั้งสองข้างจะมีนิสัยร่าเริง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และผู้หญิงที่มีหน้าผากนูนโค้ง เป็นคนกว้างขวาง มีน้ำใจและมีความฉลาดหลักแหลม

คิ้ว เป็นส่วนหนึ่งของใบหน้าที่บอกถึงบุคลิกภาพและความรู้สึกของคนได้อย่างชัดเจน เช่น คนที่มีคิ้วเชิดขึ้นเป็นคนหยิ่งทะนงตน ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ ขณะที่คนคิ้วตกมักเป็นคนที่ชอบเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สนใจเรื่องของคนอื่นมากกว่าตัวเอง บั้นปลายชีวิตจะเป็นคนที่มีโชคลาภ สำหรับคนที่มีคิ้วเรียวเล็กตรง เป็นคนมั่นใจในความคิดของตน มีความเด็ดขาด บางครั้งดูเป็นคนแล้งน้ำใจ และคนที่มีคิ้วเข้ม เป็นคนก้าวหน้าในชีวิตรวดเร็ว ได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างดี

ตา บอกถึงนิสัยที่ส่งออกมาจากจิตใจ เช่น คนที่มีตา 2 ข้างห่างกันมาก ๆ จะเป็นคนมีความคิดยาวไกล มีเหตุมีผล แต่เป็นคนไม่ละเอียดรอบคอบ ขณะที่คนที่มีตาเชิดเหมือนตาของนก มีนิสัยเรียบเฉย มักกระทำอะไรตามอารมณ์และความรู้สึกของตน ไม่ยอมคน ขยัน กล้าคิด กล้าทำ และคนที่มีตาเล็กเรียว เป็นผู้มีความรู้ดี สุดท้าย คนที่มีตาตกเหมือนคนมีความเศร้าตลอดเวลา เป็นคนที่สุภาพ เรียบง่าย มีอารมณ์อ่อนไหว

จมูก เช่น มีจมูกที่ใหญ่จะเป็นคนที่มีจิตใจกล้าหาญ ชอบทำอะไรคนเดียว สำหรับคนที่มีจมูกเล็ก เป็นคนอารมณ์แปรปรวนง่าย มีนิสัยชอบจับผิด

ใบหน้าและแก้ม บอกนิสัยใจคอ การประสบความสำเร็จในชีวิต และร่ำรวยเงินทอง คนที่มีหน้าทรงสี่เหลี่ยม มักมีนิสัยเงียบขรึม เชื่อมั่นในความคิดตนเอง ผู้มีรูปหน้าทรงกลมเป็นคนมีทรัพย์มาก ร่างกายแข็งแรง ขณะที่รูปหน้าทรงสามเหลี่ยม เป็นคนมีนิสัยปลิ้นปล้อนเชื่อถือไม่ได้ แต่เป็นคนสมองดี 

สำหรับลักษณะแก้ม คนที่มีแก้มสูงจะเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง กล้าคิดกล้าตัดสินใจ ต่างจากคนที่โหนกแก้มต่ำมักเป็นผู้ตาม ต้องมีผู้ชี้นำจึงจะประสบความสำเร็จ

ริมฝีปาก แสดงออกถึงวาจาและคำพูด เช่น คนที่มีริมฝีปากบนหนากว่าริมฝีปากล่าง จะเป็นคนจู้จี้ขี้บ่น ขี้น้อยใจ คนที่ริมฝีปากหนาทั้งบนและล่าง เป็นคนพูดตรงไปตรงมา มีความจริงใจ คนที่ริมฝีปากบางทั้งบนล่าง มีวาจาคมคาย เชือดเฉือน บางครั้งก็อาจจะดูเย็นชา

คาง บ่งบอกความรู้ ความสามารถ คนที่มีคางยาวเป็นคนเจ้าระเบียบ มีความคิดความอ่านที่มั่นคง แตกต่างจากคนที่มีคางกระดูก มักจะเป็นคนที่มีมานะพยายาม ขณะที่คนมีคางสองชั้นเป็นคนขี้เกียจ ไม่มีความรับผิดชอบ สนใจและกระตือรือร้นน้อย ต่างจากคนที่มีลักษณะคางที่กลมมน เป็นนักคิดนักสร้างสรรค์ มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

ใบหู หมายถึงการรับสารที่ดี ความคิด สติปัญญาและบอกเส้นทางชีวิต เช่น คนที่มีใบหูอ่อน เป็นคนยอมคน เอาใจเก่ง อ่อนแอ ใบหูแข็ง เชื่อมั่นในความคิดของตนเอง ไม่ยอมใคร ใบหูใหญ่ เป็นคนมีบุญ ชีวิตจะราบรื่น ใบหูเล็ก เส้นทางชีวิตยากลำบากกว่าจะประสบความสำเร็จ ต้องต่อสู้และเหน็ดเหนื่อย 

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นเพียงลักษณะของโหงวเฮ้งบนใบหน้าที่ใช้เพื่อทำนายหรือคาดการณ์นิสัยใจคอและอนาคตของคนเท่านั้น แต่การที่คนจะประสบความสำเร็จได้จะต้องอาศัยความพยายามและมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ